KVKK Başvuru Formu

KVKK Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Formu İndir

 Talepleriniz için formu doldurup info@cigerciapo.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

MERSİNLİ CİĞERCİ APO GIDA KÖMÜR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Biz” veya “Şirketimiz”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11’inci maddesi çerçevesinde veri sahibi olarak ileteceğiniz taleplerinizi en uygun şekilde değerlendirebilmek amacıyla işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (“Form”) oluşturmuş bulunmaktayız. Bu Form ile ilgili tüm sorularınızı haftanın 7 günü 24 saat merslinlicigerciapo@hs01.kep.tr şeklindeki kep adresinden bize ulaşarak iletebilirsiniz.

 

  1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyeti ve KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen haklarınız konularında bilgi sahibi olmak için https://www.cigerciapo.com.tr/ adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuyunuz.

  1. Başvuru Yöntemi

Veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Formu doldurmalı ve Formun (4) numaralı maddesi altında belirtilen taleplerinize ilişkin ekler ile aşağıda belirtilen yöntemlerden birisi ile Şirketimize göndermelisiniz:

Başvuru Yöntemi Başvurunun İletileceği Adres
1.     Şahsen Başvuru Formun ıslak imzalı bir nüshası, Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. D Blok Apt. No: 53 B Bayraklı/İzmir adresine iletilmelidir.
2.     Noter Vasıtasıyla Başvuru Formun ıslak imzalı bir nüshası, Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. D Blok Apt. No: 53 B Bayraklı/İzmir adresine noter vasıtasıyla tebliğ edilmelidir.

 

  1. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve talebinize ilişkin olarak sizinle iletişim kurabilmemiz için lütfen aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde sağlayınız.

Ad ve Soyad :
T.C. Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon Numarası :
Elektronik Posta Adresi  
   

 

 

 

Lütfen şirketimiz ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa söz konusu ilişkinin hala devam edip etmediğini, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiğini ve varsa şirketimiz ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz müdürlük/şube bilgisini (varsa) yazınız.

 

Müşteri İş Ortağı/Tedarikçi
Potansiyel Müşteri Ziyaretçi
Çalışan İş Başvurusunda Bulunan
Diğer    

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Başvuru Sahibinin Talepleri

Veri sahibi olarak talep veya taleplerinizi, aşağıda yer alan ilgili kutucukları (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile tarafımıza iletmeniz gerekecektir.

Talep Seçim Sağlanması Gerekli Bilgi/Belge
1.     ŞİRKET tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
2.     ŞİRKET tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların ŞİRKET tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
3.     ŞİRKET tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda ŞİRKET tarafından kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
4.     ŞİRKET tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum. Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz.
5.     Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz.
6.     Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum. Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz.
7.     Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum. Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz.
8.     ŞİRKET tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum. Lütfen otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz.
9.     Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum. Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. Form ekinde talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararlarını da iletebilirsiniz.

Lütfen yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda belirtiniz.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi

Şirketimiz, talebinizi KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar Şirketimizce tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

E-posta Adresi: ……………………………………….

Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

Posta Adresi: ………………………………………….

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafınızdan ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ücretin ödenmesi talep edilebilecektir.

Şirketimizin talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya Şirketimiz nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

  1. Beyan

Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca taleplerim doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

Kişisel Veri Sahibi

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com